TÄSIRLI BÄSLEŞIK

398
   Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Gahryman Arkadagymyz, halkymyzyň Milli Lideriniň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ýokary bilim ulgamy ýokary depginler bilen  ösýän täze innowasion tehnologiýalarynyň döwrine öwrüldi. Türkmenistanyň  Ýokary  okuw mekdepleriniň talyplarynyň  arasynda  geçirilen “Türkmenistanyň taryhy” dersi boýunça  onlaýn  bäsleşigi hem şunuň bir mysalydyr. 2023-nji  ýylyň noýabr 22-ne geçirilen bu bäsleşigi guraýjy Türkmen Döwlet Energetika instituty hem-de Ykdysadyýet we dolandyryş institutydyr. Onlaýn bäsleşigine Türkmen  döwlet   medeniýet institutynyň   talyplary  hem gatnaşyp tapawutly orunlara mynasyp boldular Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan II-III orunlara mynasyp bolan talyplar diplomlara we gymmat bahaly sowgatlara mynasyp boldular. Şeýle  baýrakly orunlara  institutymyzyň “Kitaphanaçylyk”, “Syýahatçylyk” we “Medeni miras” fakultetiniň 5-nji ýyl talyplary: Gaipowa Oguljeren, Begmatowa Aýna, 2-nji ýyl talyplary Rejepowa  Zibagözel, Şukurow Jelaletdin, Döwranowa Akmaýa, Ykdysadyýet we dolandyryş institutynda geçirilen  Annaýew Arslan 4-nji ýyl talyby eýe boldular. Şu talyplaryň  bäsleşiklere gatnaşmaklarynda institutymyzyň tejribeli uly mugallymlary  Enebaý  Garajaýewa hem-de Ogulbosssan Mirzaýewa ýolbaşçylyk etdi. Bu mugallymlaryň taýýarlan talyplarynyň ilkinji ýeňişi däldir, geçen ýyllarda hem şeýle ýeňişleriň birnäçesi gazanyldy. 

Ogulbossan Mirzaýewa,
Jemgyýeti öwreniş ylymlary 
kafedrasynyň mugallymy 

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm