Bäsleşigiň ýeňijileri

229
   Ine, maña hem Türkmenistanyñ Medeniýet ministrliginiñ guramagyndaky ýurdymyzyñ dramaturglarynyñ arasynda geçirilen döredijilik bäsleşiginde  “ISMIÑ – MAGTYMGULUDYR” atly sahna eseri bilen gatnaşyp, ýeñiji bolmak paýy miýesser etdi. Biz höwesjeñ ýaşlara döretmäge, ýazmaga we ukyp-başarnygyñy äşgär etmäge, uly mümkinçilikleri döredip berýän Milli Liderimiz hormatly Arkadagymyza, ýurt baştutanymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyza talyp ýüregimizden çäksiz hem çaksyz sag bolsunumyzy aýdýarys. Goý Hormatly Arkadagymyzyñ, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyñ janlary sag, il-ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri rowaç bolsun!

Derýaýewa Nursoltan
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň 
“Teatr sungaty” fakultetiniñ 2-nji ýyl talyby

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm