ÝEŇIJINIŇ BUÝSANÇ SÖZI

263
   Türkmen döwlet medeniýet institutynda talyp gözeli-2024 bäsleşigi fakultetleriň arasynda geçirildi. Bu bäsleşikde baş baýrak almak bagty maňa miýesser etdi. Bäsleşigiň ilkinji şertinde Meňliniň keşbini ýerine ýetirdim. “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda şahyryň döredijilige bagyşlanan sahna eserinde çykyş etmegim mende uly täsir galdyrdy. Halyplarymyzyň öwredýän ussatlyklaryny birkemsiz özleşdirip, ajaýyp Watanymyzda döredijilik işimizi barha kämilleşdireris. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag belent başlary aman bolsun!
Mahym Nuryýewa
Teatr sungaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm