Syýahatçylyk fakulteti

8031

2019-njy ýylda Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 12-nji iýulynda çykaran Kararynyň esasynda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň “Syýahatçylyk” fakulteti Türkmenistanyň döwlet medeniýet institutynyň düzümine geçirildi. 2019-njy ýylyň 2-nji sentýabryndan, onuň düzüminde iki kafedra işe başlady:
Syýahatçylyk fakultetinde iki kafedra hereket edýär:
  • “Syýahatçylyk” kafedrasy;
  • “Myhamanhana işewürligi” kafedrasy. 
Ýokarda ady agzalýan kafedralara degişli hünärleri tamamlan talyplaryň diplomlaryna aşakdaky hünärler degişlidir:
1. Myhmanhana işewürligi – Myhmanhana işewürliginiň menejeri kärine eýe bolýarlar
2. Syýahatçylyk işewürligi – Syýahatçylyk işewürliginiň menejeri kärine eýe bolýarlar
Bu ugurda okap, instituty üstünlikli tamamlan talyplara döwletimiziň syýahatçylyk edaralarynda we myhmanhanalarynda işlemäge şert döredilýär. Okuwyň dowamynda ýurduň birnäçe syýahatçylyk we myhmanhana edaralarynda talyplaryň tejribelik okuwlaryny geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Şeýle hem ady belli syýahatçylyk desgalaryna, muzeýlerine okuw maksatlary bilen gezelençler meýilleşdirilýär.

KAFEDRALAR

“MYHMANHANA IŞEWÜRLIGI”
1.Myhmanhana işi

“SYÝAHATÇYLYK”
1.Syýahatçylyk

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm