Ylym

4618


Ylym bizi ýakynlaşdyrýar
Belent mertebeli Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilime bolan söýgüsini ösdürmek, olaryň ylmyň möhüm ugurlarynda netijeli işlemeklerine ýardam etmek babatyndaky aladalary ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde  ylym-barlag işlerini giňden ýaýbaňlandyrylmagy üçin uly mümkinçilikleri döretdi.  Indi birnäçe ýyl bäri ýurdumyzda geçirilýän ýaş alymlaryň döwlet derejesindäki bäsleşigine gatnaşýan işleriň netijeleri hem şonuň aýdyň mysalydyr.  Institutymyzda milli-medeni mirasymyz, medeniýeti öwreniş,  sungatyň dürli ugurlary bilen baglanyşykly alnyp barylýan ylmy-amaly işleriň gerimi giňeýär.  2020-nji ýylda ýaşlaryň arasynda geçirilen döwlet ylmy bäsleşiginde  2 sany ylmy iş ýeňiji boldy. Institutymyzda Ýaş alymlaryň merkezi,  2017-nji ýylda döredilip, ol ylmy işleriň halypa-şägirt gatnaşygynyň esasynda ýola goýulmagyna ýardam edýär. Ýaş alymlar halypa alymlar, professor-mugallymlar bilen duşuşyk geçirýärler. Ylmy-döredijilik işleriniň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşýarlar.  Onuň agzalary ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy-döredijilik bäsleşiklerine yzygiderli  gatnaşyp gelýärler. Institutyň binýadynda hereket edýän “Türkmen medeniýeti” ylmy merkeziniň guramagynda talyp ýaşlar 25-den gowrak ylmy işleri ýerine ýetirdiler. Paýlaş

Ylym

Ylym bizi ýakynlaşdyrýarBelent mertebeli Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilime bolan [...]

Sport

Ylym bizi ýakynlaşdyrýarBelent mertebeli Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilime bolan [...]

Sanly bilim

Ylym bizi ýakynlaşdyrýarBelent mertebeli Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilime bolan [...]

Kitaphana

Ylym bizi ýakynlaşdyrýarBelent mertebeli Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilime bolan [...]

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm