DOSTLUK ÝOLLARY UZAÝAR

646
   Türkmen döwlet medeniýet institutynda ýaňy ýakynda hormatly Prezidentimiziň Türkiýe respublikasyna amala aşyran iş saparyna bagyşlanyp söhbetdeşlik geçirildi. Institutyň teleýaýlym studiýasynda ýazgy edilen söhbetdeşlige institutyň mugallymlary H. Gurbanow, Ç. Pürsýanow, A. Meredowa, B. Annabaýewa gatnaşdylar. Mähriban Watanymyzyň ösüşleriniň sahypasyna şöhratly sene bolup ýazylan bu waka türkmen-türk dostlugynyň ebedi beýanyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz 26-njy oktýabrda Türkiýe respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň merkezi edarasynda geçirilýän Türkmen – türk işewürlik forumyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. Söhbetdeşlige gatnaşanlar şular barada aýratyn bellemek bilen, saparyň barşynda Magtymguly Pyraga hormaty, şeýle-de ruhy-medeni baýlygymyzyň dowamat dowamlygynyň aňladýan wakalar dogrusynda aýratyn söhbet etdiler. 
   “Ykdysadyýet hakyndaky söhbet medeniýet ulgamyndan üzňe däldir. Çünki bular biri-birinden aýrylmaz düşünjelerdir” diýen pikir söhbetdeşligiň esasy mazmunyny eýeledi.
Ylym hem-de döredijilik bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler ussat şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli  amala aşyrylýan çäreleriň çuň mazmunynyň netijesidir. Söhbetdeşlige gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimiziň Türkiýe Respublikasyna saparynyň netijelerine özleriniň buýsançlaryny joşgunly beýan etdiler.
Bu söhbetdeşlik Hormatly Prezidentimiziň Baştutanlygynda dostlukly ýollaryň ösüşlerini wagyz etmek maksady bilen ýazgy edildi. 

Handurdy Gurbanow,
Türkmen döwlet medeniýet
institutynyň Teatr sungaty
fakultetiniň uly mugallymy

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm