“Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV Halkara festiwal

339
   Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň bereketli altyn güýze dolan günleri taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyljak wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Munuň şeýledigini noýabr aýynyň 14–16-sy aralygynda halkymyzyň yhlasyndan güýç  alan Watanymyzyň ýüregi hasaplanýan ak şäherimiz Aşgabadyň goýnunda geçirilen “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV halkara festiwal aýdyňlygy bilen açyp görkezýär. Festiwala myhman bolup, Gazagystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Tatarystan Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň teatr sungatynyň wekilleri özleriniň sahna eserleri bilen geldiler. Halkymyzyň myhmansöýerlik däplerinden ugur alyp, gyzykly geçen görkezilişlerden soňra, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine, Türkmen halysynyň milli muzeýine hem-de paýtagtymyzyň gözel ýerlerine myhmanlar üçin ýörite gezelençler hem guraldy. Şunluk bilen myhmanlar gezelenjiň ýatda galyjylygyny we täsirliligini topragymyzyň keramat – keremdigini, halkymyzyň dünýä medeniýetine we sungatyna goşan ägirt uly goşandy barada özleriniň buýsançly çykyşlarynda joşgun bilen bellediler.
   Festiwalyň dabarasy dag aşyp, gyzykly pursatlar gyzgyny bilen köpçülige ýetirildi. Türkmen döwlet medeniýet institutymyzyň talyplary hem gatnaşdylar. Goý, şeýle dost-doganlyk festiwallaryň yzy gür bolsun!

Süleýman Haýdarow,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň
Teatr sungaty fakultetiniň Dramaturgiýa
taýýarlygyň ugrunyň 2-nji ýyl talyby

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm