Bäsleşigiň ýeňijileri

182
   Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan döredijilik we ylym bilen meşgullanýan türkmenistanlylaryň, ýurdumyzda we daşary ýurtlardaky ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň arasynda yglan edilen “Magtymguly, dile dessan getirdim” atly döredijilik bäsleşigine işjeň gatnaşandygym hem-de döredijilik ukyp-başarnygym bilen tapawutlanyp  “Magtymgulynyň şygyrlary edep-terbiýe mekdebi” atly ylmy makalam bilen çykyş edip 2-nji oruna mynasyp boldym.
  Şunuň ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz  Arkadagly Gahryman Serdarymyza sag bolsun aýdýaryn. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz  Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn!

Bahar Ataýewa
Syýahatçylyk kafedrasynyň mugallymy 

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm