Pasla görä geýniň!

Adam tebigat bilen sazlaşykda ýaşaýar. Ýokanç keselleriň öňüni almakda pasla görä geýinmegiň örän uly ähmiýeti bar. Derlän wagtyň öýde açyk duran penjire bilen gapynyň arasynda emele gelen şemalyň ugrunda durmaly däl. Saçlar ýuwlandan soň, dogry we doly guradylmalydyr. Her paslyň öz aýratynlyklaryna laýyklykda, gün tertibini dogry berjaý etmegi ýatdan çykarmaň!


Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy goraýşyň
habarlar merkeziniň habarlarynyň esasynda taýýarlandy

Paýlaş

Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm