Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy

2479

“Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy” institutyň açylan gününden bäri  hereket edýär. Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy talyp goýberiji kafedra bolmasa-da, ýörite hünär (daşary ýurt dilleri), bedenterbiýe dersleriniň ählisi şu kafedrada jemlenen. Kafedrada ýörite hünär dersleri bilen bir hatarda jemgyýeti öwreniş ylymlaryna degişli bolan derslerden hem okadylýar.
“Medeniýeti öwreniş” hünäri hünärini tamamlan talyplaryň diplomlaryna  Medeniýeti öwreniji käri degişli bolup durýar.  Bu hünär 2013-nji ýylda açylyp, onuň ilkinji göýberilişi 2017 – 2018-nji okuw ýylynda boldy. Häzirki wagtda  “Medeniýeti öwreniş” hünäri aýratyn kafedra bölündi.

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm